Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam mới

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định s 43/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Kèm theo Quyết định này có 01 phụ lục là: Danh mục và nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam được ban hành theo Quyết định trên gồm 07 cấp ngành:

- Ngành cấp 1 có 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 có 234 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 436 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 có 660 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng;

- Ngành cấp 6 gồm 1655 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng sáu số theo ngành cấp 5 tương ứng;

- Ngành cấp 7 có 3574 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bảy số theo ngành cấp 6 tương ứng.

Quyết định s 43/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2018. Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây./. 
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/luat-nd-tt-qd-2017/qd43-2018-ttg-ve-he-thong-nganh-san-pham-vn-1.pdf;
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/luat-nd-tt-qd-2017/qd43-2018-ttg-ve-he-thong-nganh-san-pham-vn-2.pdf;
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/luat-nd-tt-qd-2017/qd43-2018-ttg-ve-he-thong-nganh-san-pham-vn.pdf

HNT-BCVPL Cục Thống kê

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập