Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định s 45/2018/QĐ-TTg ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này gồm 06 chương, 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2018.

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg đã quy định 05 trường hợp không tổ chức cuộc họp; quy trình tổ chức cuộc họp (Xác định hình thức tổ chức họpThời gian tiến hành cuộc họp, Những yêu cầu về tiến hành cuộc họp; ….),

Quyết định trên còn quy định giấy mời họp phải được ghi rõ: Người chủ trì; Người tham dự cuộc họp; nội dung; thời gian, địa điểm cuộc họp; Những yêu cầu cụ thể đối với người tham dự cuộc họp; … và phải được gửi đến cơ quan hoặc người được mời tham dự trước ngày họp ít nhất là 03 ngày làm việc, trừ trường hợp họp đột xuất. Đối với các cuộc họp cần ra thông báo kết luận, căn cứ chỉ đạo của người chủ trì cuộc họp, cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm phải ra thông báo kết luận cuộc họp bằng văn bản, gửi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc họp.

Quyết định s 45/2018/QĐ-TTg khi có hiệu lực sẽ thay thế Quyết định s 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Xem chi tiết tại đây./. https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/nd-2017-2018/qd45-2018-ttg-quy-dinh-che-do-hop-cua-cq-thuoc-he-thong-hcnn.pdf

HNT-BCVPL- Cục Thống kê
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 4,462
  • Tất cả: 1,495,549
Đăng nhập