Thông tư mới quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Ngày 04 tháng 01 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư s01/2019/TT-BKHĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê.

Thông tư quy định đối tượng áp dụng là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thống kê,  Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trách nhiệm thi hành của từng đối tượng này.

Thông tư cũng quy định nội dung Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê bao gồm: danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo của 06 lĩnh vực quy định tại các Phụ lục, từ Phụ lục số I đến Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 và bãi bỏ Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/luat-nd-tt-qd-2017/tt01.2019-bkhdt-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke.pdf

HNT-BCVPLCTK

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập