• Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài các chương trình điều tra thống kê quốc gia

  • Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016

    Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê; ngày 18 tháng 5 năm 2015 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 352/QĐ-TCTK về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê.

  • Kế hoạch điều tra thống kê năm 2015

    Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê; ngày 14 tháng 4 năm 2014 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê ký Quyết định số 275/QĐ-TCTK ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2015. Theo kế hoạch năm 2015 sẽ thực hiện 34 cuộc điều tra thống kê, gồm: Điều tra thống kê tháng; điều tra thống kê quý; điều tra thống kê năm và điều tra thí điểm./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập