Có thể bạn chưa biết: 02 Thông tư của Bộ Tài chính áp dụng, thực hiện từ năm 2018

Ngày 04 tháng 12 năm 2017 Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký ban hành Thông tư số 129/2017/TT-BTC quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chng lãng phí trong chthường xuyên gồm 13 điều và 07 phụ lục kèm theo là các bảng tự đánh giá từng nội dung thực hiện được theo thang điểm tối đa quy định tương ứng.

Thông tư 129/2017/TT-BTC quy định: đơn vị sử dụng ngân sách là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thưng xuyên của cơ quan, đơn vị mình theo Phụ lục số 01-A (đi vi cơ quan nhà nước) và Phụ lục số 01-B (đối với đơn vị sự nghiệp công lập) ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp đ tng hợp, tính điểm tiêu chí “Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp” của cơ quan chủ quản cấp trên.

Thông tư 129/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. Việc chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên quy định tại Thông tư này thực hiện từ năm ngân sách 2018.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã ký ban hành Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm 03 chương 12 điều và phụ lục kèm theo là 29 mẫu văn bản, giấy tờ (Hợp đồng mua bán tài sản, Phiếu đăng ký mua tài sản, Biên bản xác định người được quyn mua tài sản, các báo cáo kê khai tài sản và các biểu công khai tài sản).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Các Thông tư trên có thể xem ở chuyên mục Văn bản hướng dẫn của Trang thông tin điện tử Cục Thống kê.

Nguyễn T Ngọc Huyền-BCVPL Cục Thống kê

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập