Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Quyết định  này, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm sau:

a) Căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp tại Phụ lục II để triển khai sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) Xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để đảm bảo phù hợp với tiêu chí tại Phụ lục I.

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong trường hợp không có doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng và mức phí dịch vụ hợp lý.

d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với Đề án tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành, tập đoàn kinh tế (như: Quản lý, khai thác cảng biển; trường hợp Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ và các trường hợp đặc thù khác).

đ) Trước ngày 15 tháng 4 hằng năm, báo cáo kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm trước và kế hoạch thực hiện năm báo cáo trong phạm vi phụ trách, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo phụ lục II- Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 gồm:

- Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 103 doanh nghiệp;

- Cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ: 04 doanh nghiệp;

- Cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65 % vốn điều lệ: 27 doanh nghiệp;

- Cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50 % vốn điều lệ: 106 doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

HNT- BCVPL Cục Thống kê Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 4,646
  • Tất cả: 1,495,733
Đăng nhập