Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới ký Quyết định số 1896-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo Phương án này quy định:

A-Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra được chia thành 4 khối:

1) Khối doanh nghiệp: Gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập va chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là doanh nghiệp); các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;

2) Khối hành chính, sự nghiệp: Gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

3) Khối cá thể: Gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản;

4) Khối tôn giáo: Gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng

B-Nội dung điều tra bao gồm 06 nhóm thông tin sau:

1). Nhóm thông tin chung về cơ sở;

2). Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động;

3). Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

4). Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin;

5). Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp;

6). Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

C-Thời điểm Tổng điều tra:

-  Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp ngày 01/3/2017;

-  Khối cá thể và khối tôn giáo ngày 01/7/2017.

Xem chi tiết Quyết định số 1896-BKHĐT và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại đây./. https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/qd1896-bkhdt-ban-hanh-phuong-an-tong-dt-kinh-te-2017.pdf

HNT-BCVPL-Cục Thống kê Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập