Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2016

 Cuộc điều tra doanh nghiệp định kỳ hàng năm được tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vị cả nước. Năm 2016 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 47/QĐ- TCTK ngày22/02/2016 về việc  tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2016. Mục đích cuộc điều tra:

- Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp);

- Tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu  trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê;

- Thu thập thông tin phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh từ năm 2010 sang năm 2015 để biên soạn chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho ngành công nghiệp thời kỳ 2016 -2020;

- Thu thập thông tin phục vụ tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu trong Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016;

- Thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế;

-Đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp;

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Thực hiện quyết  định và phương án điều tra của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Lào Cai đã xây dựng  kế hoạch; phối hợp với các ngành, liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh Lào Cai) và các doanh nghiệp hoạch toán độc lập trên phạm vi toàn tỉnh, tổ chức triển khai tốt điều tra doanh nghiệp năm2016. Tổng số doanh nghiệp hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến thời điểm 31/12/2015 thuộc đối tượng điều tra là 2005 doanh nghiệp. Tiến hành điều tra thu thập, kết quả như sau:

-Số doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động trong năm2015 là 184 doanh nghiệp;

-Số doanh nghiệp đang đầu tư là 118  doanh nghiệp;

-Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giai thể  là 151 doanh nghiệp;

-Số doanh nghiệp giải thể là 37;

-Số doanh nghiệp không tìm thấy địa chỉ (do chuyển địa điểm khác hoặc mới đăng ký hoạt động không có địa chỉ và điện thoại rõ ràng) là 67 doanh nghiệp;

-Số doanh nghiệp không gặp được chủ doanh nghiệp để điều tra là 5;

-Số doanh nghiệp lý do phá sản, chưa có báo cáo tài chính  không điều tra được là 18;

-Số doanh nghiệp thu được phiếu là 1425, trong đó: doanh nghiệp ngừng hoạt động để đổi mới công nghệ và ngừng hoạt động theo mùa vụ là30; doanh nghiệp chờ giải thể là 56; doanh nghiệp không hoạt động do chưa nhận được hợp đồng, công trình, chờ chuyển đổi loại hình là 33. Kết quả số liệu điều tra sơ bộ doanh nghiệp năm 2016 (có phụ biểu kèm theo).

  Để kịp thời phổ biến thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dùng tin Cục Thống kê Lào Cai công bố sơ bộ một số chỉ tiêu chủ yếu về số lượng; lao động;tài sản nguồn vốn và kết quả sản  xuất kinh doanh (doanh thu và lợi nhuận) của các doanh nghiệp và HTX trong năm 2015.Thông tin này phản ánh sơ bộ về kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2016 nên chưa đáp ứng được đầy đủ  yêu cầu của các đối tượng dùng tin. Kết quả điều tra chính thức sẽ được Tổng cục Thống kê biên soạn chi tiết và công bố rộng rãi sau khi có số liệu chính thức. Cục Thống kê Lào Cai trân trọng cảm ơn Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp Trung ương, các ngành có liên quan,các doanh nghiệp đã chỉ đạo  tích cực phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện thành công cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2016.
                                                                                        Phạm Thị Huệ - Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp và Xây dựng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập