Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg

           Ngày 19 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ban hành kèm theo Quyết định này gồm danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tóm tắt danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã như sau:

-Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh có 110 chỉ tiêu thống kê gồm 20 nhóm chỉ tiêu:

1.Nhóm chỉ tiêu thống kê Đất đai, dân số có 13 chỉ tiêu;

2.Nhóm chỉ tiêu thống kê Lao động, việc làm và bình đẳng giới có 08 chỉ tiêu;

3.Nhóm chỉ tiêu thống kê Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp có 07 chỉ tiêu;

4.Nhóm chỉ tiêu thống kê Đầu tư và xây dựng có 05 chỉ tiêu;

5.Nhóm chỉ tiêu thống kê Tài khoản quốc gia có 04 chỉ tiêu;

6.Nhóm chỉ tiêu thống kê Tài chính công có 02 chỉ tiêu.

7.Nhóm chỉ tiêu thống kê Bảo hiểm có 03 chỉ tiêu;

8.Nhóm chỉ tiêu thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản có 12 chỉ tiêu;

9.Nhóm chỉ tiêu thống kê Công nghiệp có 03 chỉ tiêu;

10.Nhóm chỉ tiêu thống kê Thương mại, dịch vụ có 04 chỉ tiêu;

11.Nhóm chỉ tiêu thống kê Giá cả có 02 chỉ tiêu;

12.Nhóm chỉ tiêu thống kê Giao thông vận tải có 03 chỉ tiêu;

13.Nhóm chỉ tiêu thống kê Công nghệ thông tin và truyền thông có 06 chỉ tiêu;

14.Nhóm chỉ tiêu thống kê Khoa học và công nghệ có 03 chỉ tiêu;

15.Nhóm chỉ tiêu thống kê Giáo dục có 06 chỉ tiêu;

16.Nhóm chỉ tiêu thống kê Y tế và chăm sóc sức khỏe có 07 chỉ tiêu;

17.Nhóm chỉ tiêu thống kê Văn hóa, thể thao và du lịch có 04 chỉ tiêu;

18.Nhóm chỉ tiêu thống kê Mức sống dân cư có 04 chỉ tiêu;

19.Nhóm chỉ tiêu thống kê Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp có 07 chỉ tiêu;

20.Nhóm chỉ tiêu thống kê Bảo vệ môi trường có 07 chỉ tiêu;

-Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện có 40 chỉ tiêu thống kê gồm 03 nhóm chỉ tiêu:

1.Nhóm chỉ tiêu thống kê Đất đai, dân số và bình đẳng giới có 06 chỉ tiêu;

2.Nhóm chỉ tiêu thống kê Kinh tế có 18 chỉ tiêu;

3.Nhóm chỉ tiêu thống kê Xã hội, môi trường có 16 chỉ tiêu.

-Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã có 16 chỉ tiêu thống kê gồm 03 nhóm chỉ tiêu:

1.Nhóm chỉ tiêu thống kê Đất đai và dân số có 05 chỉ tiêu;

2.Nhóm chỉ tiêu thống kê Kinh tế có 05 chỉ tiêu;

3.Nhóm chỉ tiêu thống kê Xã hội, môi trường có 06 chỉ tiêu.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 02 năm 2017. Quyết định này thay thế các quy định về danh mục và nội dung. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có thể xem chi tiết tại đây./.
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/qd54-2016-ttg-ban-hanh-ht-cttk-cap-tinh-huyen-xa.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập