Lào Cai tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Sáng ngày 30/6/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính được tổ chức thực hiện với chu kỳ 5 năm/1 lần. Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô rộng, đươc triển khai thực hiện trên cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 05 nhóm đơn vị điều tra gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở hành chính; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Kết quả điều tra sẽ cung cấp số liệu trong một số lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương.

Kết quả Tổng điều tra tỉnh Lào Cai năm 2021 xếp loại Giỏi

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được thành lập ở cả 03 cấp: tỉnh, huyện, xã với 1.026 người tham gia; đồng thời huy động 369 người làm điều tra viên, giao nhiệm vụ giám sát viên, quản trị viên cho các công chức ngành thống kê, nội vụ. Qúa trình thu thập thông tin tổng điều tra tại địa bàn được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 01/3/2021 đến 31/5/2021 tiến hành thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, các cơ sở hành chính, sự nghiệp và hiệp hội; giai đoạn 2 từ ngày 01/7/2021 đến 30/7/2021 tiến hành thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra là các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng thông qua 02 phương pháp gián tiếp và trực tiếp. Mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 song đến ngày 29/7/2021, công tác thu thập thông tin đã hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo đúng phương án của Tổng điều tra năm 2021.

Kết quả đã điều tra được 2.448 doanh nghiệp và hợp tác xã; trong đó có 1.902 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, 289 doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động; 257 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động nhưng không phát sinh doanh thu, chi phí. Khối cơ sở hành chính điều tra được 451/451, đạt tỷ lệ 100%; trong đó cấp tỉnh 68 đơn vị, cấp huyện 231 đơn vị và cấp xã 152 đơn vị. Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thu được phiếu là 27.147 cơ sở, đạt 98,54%; giảm 402 cơ sở so với khi lập danh sách.

Đồng chí Phùng Đắc Hưng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai báo cáo tổng kết cuộc Tổng điều tra 2021.

Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu được thực hiện song song cùng với quá trình thu thập số liệu tại các địa bàn theo quy trình thống nhất. Đối với phiếu doanh nghiệp, công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu được thực hiện theo 3 giai đoạn: Kiểm tra các chỉ tiêu cơ bản - So sánh, đối chiếu dữ liệu thu được với các nguồn dữ liệu có liên quan - Kiểm tra chuyên sâu theo các chuyên đề từ tổng hợp các nguồn dữ liệu. Đối với phiếu đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; lực lượng giám sát viên các cấp sử dụng công cụ tra cứu dữ liệu, thống kê tần suất, kiểm tra logic, kiểm tra lại số liệu, kiểm tra trực tiếp trên dữ liệu vi mô, so sánh với kỳ trước... Đối với phiếu điều tra cơ sở hành chính, giám sát viên các cấp tiến hành kiểm tra logic, đối chiếu với hồ sơ kiểm chứng, xem nội dung phiếu để triển khai soát xét, kiểm tra lại số liệu.

Công tác nghiệm thu kết quả Tổng điều tra kinh tế được thực hiện ở tất cả Ban Chỉ đạo các cấp; theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Công tác nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính được thực hiện theo hướng dẫn của của Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo Trung ương. Từ ngày 15/11 đến ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã tiến hành nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của tỉnh Lào Cai và đánh giá xếp loại Giỏi.

Lào Cai có 30.738 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo

Tính đến thời điểm 01/7/2021, tổng số cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo trên địa bàn tỉnh là 30.738 đơn vị (không bao gồm các hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản); thu hút 117.602 lao động. So với năm 2017, số đơn vị tăng 5,25% (tương ứng tăng 1.533 cơ sở), số lao động giảm 13,83% (tương ứng giảm 18.878 lao động). Tốc độ bình quân hằng năm giai đoạn 2017 - 2021 tăng 1,29% số đơn vị/năm, giảm 3,65% số lao động/năm.

Đến ngày 01/01/2021, tỉnh Lào Cai có 2.317 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 38,16% (tương ứng tăng 640 doanh nghiệp) so với năm 2017 và 131 hợp tác xã với 766 lao động tham gia. Khối doanh nghiệp thu hút 43.239 lao động, giảm 18,85% (tương ứng giảm 10.740 lao động) so với năm 2017. Thời kỳ 2017 - 2021, bình quân mỗi năm số doanh nghiệp tăng 8,42%, lao động giảm 5,09%. Trên địa bàn tỉnh có 8 doanh nghiệp FDI và 13 doanh nghiệp nhà nước còn hoạt động/năm 2021, giảm gần 66% so với năm 2017. Xét theo địa bàn, số lượng doanh nghiệp tập trung lớn nhất tại thành phố Lào Cai với 1.762 doanh nghiệp, chiếm trên 76%; tiếp đến là thị xã Sa Pa có 194 doanh nghiệp, huyện Bảo Thắng 119 doanh nghiệp; các địa phương khác có số lượng doanh nghiệp dưới 3%. Phân theo ngành kinh tế, khu vực dịch vụ có số lượng doanh nghiệp lớn nhất với 1.471 doanh nghiệp, chiếm 63,49%; khu vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò là động lực tăng trưởng của nền kinh tế với 805 doanh nghiệp, chiếm 34,74% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản có 41 doanh nghiệp, chiếm 1,77%.

Mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 nhưng số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tỉnh Lào Cai tăng chậm hơn nhiều so với kỳ Tổng điều tra trước; đến thời điểm 01/7/2021 có 27.147 cơ sở, tăng 6,88% và 40.680 lao động, tăng 3,95%. Số cơ sở cá thể tập trung chủ yếu ở những nơi có nhiều đơn vị hành chính cấp xã và nơi tập trung đông dân cư. Theo kết quả điều tra, thành phố Lào Cai là nơi có số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tập trung đông nhất với 10.177 cơ sở, chiếm 37,49%; huyện Bảo Thắng có 4.072 cơ sở, chiếm 15%; các huyện, thị xã còn lại đều dưới 10%.

Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì đà tăng trưởng cả về số lượng cơ sở và lao động, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách tôn giáo, tín ngưỡng. Theo kết quả Tổng điều tra, đến ngày 01/7/2021 Lào Cai có 45 cơ sở thuộc các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, tăng 28,57% và 255 lao động, tăng 12,83% so với năm 2017. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phân bố không đồng đều; tập trung nhiều nhất ở thành phố Lào Cai với 15 cơ sở, huyện Bảo Yên 10 cơ sở, thị xã Sa Pa và huyện Bảo Thắng 07 cơ sở/đơn vị; huyện Bắc Hà, Bảo Yên có 2 cơ sở/đơn vị; huyện Bát Xát, Si Ma Cai có 1 cơ sở/đơn vị.

Số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng trưởng; trong khi đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội có sự sụt giảm về đơn vị và số lượng lao động so với năm 2017. Nguyên nhân là do thực hiện việc sáp nhập tinh giản bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thay đổi phạm vi thu thập thông tin. Tổng số lượng đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội tại thời điểm 01/01/2021 là 1.098 đơn vị, giảm 45,37% so với năm 2017 và giảm ở tất cả các loại hình tổ chức. Tổng số lao động là 29.662 người, giảm 23,72% so với năm 2017. Cơ cấu lao động thuộc đơn vị sự nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhât với 72,06%; thứ 2 là khối cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị chiếm 27,33% và hiệp hội chiếm 0,6%. Theo kết quả Tổng điều tra, 100% các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị sử dụng internet và tỷ lệ này ở các đơn vị sự nghiệp là 98,83%.

Quy mô lao động bình quân chung trên một đơn vị kinh tế giảm; lao động bình quân trên một đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tín ngưỡng có biến động tăng so với năm 2017. Trong đó khu vực doanh nghiệp giảm từ 33,98 lao động/doanh nghiệp/năm 2017 xuống còn 19,96 lao động/doanh nghiệp/năm 2021; lao động bình quân trong hợp tác xã giảm từ 15,1 lao động/hợp tác xã/năm 2017 xuống còn 5,85 lao động/hợp tác xã/năm 2021; các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2021 có sự giảm nhẹ về quy mô lao động so với năm 2017, tương ứng là 1,54 và 1,5 người. Ngược lại, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng lại có biến động tăng so với năm 2017 và chủ yếu tăng ở đơn vị hành chính, sự nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực có số lượng lao động thấp nhất, chỉ chiếm 0,45% tổng số lao động của các đơn vị điều tra với lao động bình quân của khu vực này đạt 6,76 người/đơn vị (năm 2017 là 24,8 người/đơn vị); khu vực dịch vụ có số lượng lao động lớn nhất, chiếm 66,24% nhưng quy mô lao động chỉ đạt 2,97 người/đơn vị (năm 2017 là 3,63 người/đơn vị); khu vực công nghiệp - xây dựng có số lượng lao động lớn thứ 2, chiếm 33,3%, đạt 8,87 người/đơn vị (năm 2017 là 9,97 người/đơn vị).

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Tổng điều tra năm 2021 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Kết quả của cuộc Tổng điều tra này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương trong từng giai đoạn, thời kỳ nhất định. Đây cũng là cơ sở để phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021 có nhiều sự đổi mới so với các cuộc Tổng điều tra trước đây; đặc biệt là đã sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của cuộc Tổng điều tra. Những cải tiến, đổi mới này đã góp phần nâng cao chất lượng số liệu, tiết kiệm nguồn lực con người, tài chính, tăng cường tính minh bạch, chặt chẽ của quy trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian công bố kết quả và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Công tác chỉ đạo điều hành, tuyển chọn điều tra viên, thu thập thông tin được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện sâu rộng với hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng đơn vị điều tra; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về cuộc Tổng điều tra; được cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân tích cực hưởng ứng, sẵn sàng hợp tác và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng tham gia cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong những cuộc Tổng điều tra tiếp theo.

Đồng thời, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ tiếp tục trao đổi với bộ, ngành trung ương sớm cung cấp số liệu chính thức của điều tra kinh tế, cơ sở hành chính cho địa phương; thực hiện biên soạn, in ấn kết quả chính thức của tỉnh Lào Cai; tổ chức các chuyên đề phân tích sâu báo cáo của tỉnh để cung cấp cho các đơn vị liên quan phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra trong xây dựng, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách phát triển ngành, lĩnh vực…

Trao tặng Bằng khen của Bộ Nội vụ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra năm 2021.

Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 góp phẩn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành kế hoạch và đầu tư; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho 04 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và 01 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021./.

Nguồn: https://www.laocai.gov.vn/

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 3 827
  • Tất cả: 1062840
Đăng nhập